Zapytania ofertowe

Zapraszamy do składania ofert dot. następującego przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowych (28 szt.) telewizorów hotelowych wraz z uchwytami ściennymi oraz modernizacja i dostosowanie okablowania technicznego (kod CPV: 32320000-2 sprzęt telewizyjny i audiowizualny) dla Hotelu „Pod Orłem” w Kartuzach (ul. 3 Maja 10, 83-300 Kartuzy), wraz z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego. Telewizory mają być kompletne, sprawne i gotowe do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Termin składania ofert: 3.11.2017, godz. 17:00

Termin otwarcia ofert: 3.11.2017, godz. 17:30

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie Ofertowe - TV HOTELOWA

Zał. nr 1 - FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY
Zał. nr 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zał. nr 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zał. nr 4 - WYKAZ WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DOSTAW
Zał. nr 5 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Zał. nr 6 - WZÓR UMOWY
Zał. nr 7 - INFORMACJA WYKONAWCY - POWIĄZANIA KAPITAŁOWE

 

Comments are closed.