KARTA STAŁEGO KLIENTA – program lojalnościowy Restauracji

Jest dla nas wielką radością, kiedy gościcie w naszej Restauracji! Chcąc jeszcze bardziej docenić Wasze zaufanie i obecność w naszych gościnnych progach, stworzyliśmy program lojalnościowy,w ramach którego chcielibyśmy zaproponować dodatkowe korzyści.
Serdecznie zapraszamy do odebrania KARTY STAŁEGO KLIENTA, która dostępna jest w naszej Restauracji. Za każde zamówione danie obiadowe Klient otrzymuje pieczątkę a zebranie 10 pieczątek upoważnia do odebrania jednego wybranego dania obiadowego GRATIS!
Dodatkowo, na KARCIE znajdują się 3 pola bonusowe, które upoważniają do odbioru GRATISOWEGO napoju!

 

 

REGULAMIN „KARTA STAŁEGO KLIENTA”

 1. Organizatorem programu „KARTA STAŁEGO KLIENTA” jest Restauracja „Pod Orłem” mieszcząca się w Kartuzach 83-300 przy ulicy 3 Maja 10, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania „KARTY STAŁEGO KLIENTA” oraz określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, zwanego dalej „Uczestnikiem”.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniana w Restauracji „Pod Orłem” oraz na stronie internetowej: www.hotel-podorlem.com
 4. Program „KARTA STAŁEGO KLIENTA” przeznaczony jest dla Klientów Restauracji „Pod Orłem” w Kartuzach od dnia 3.08.2017
 5. Uczestnik przystępujący do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym regulaminie.
 6. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne. Uczestnik bierze udział w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inna osobę. Punkty oraz prawa wynikające z uczestnictwa w programie nie mogą być sprzedawane, przenoszone na innego Uczestnika ani w inny sposób zbywane na rzecz osób trzecich.
 7. Warunkiem przystąpienia do programu jest skorzystanie z usług Restauracji „Pod Orłem” → za każde danie obiadowe (wyłączając Danie Dnia oraz Danie Fit) Uczestnik otrzymuje pieczątkę. Zebranie 10 pieczątek upoważnia Uczestnika do odbioru wybranego dania z karty menu GRATIS. Przy czym termin od uzyskania pierwszej pieczątki do terminu uzyskania dziesiątej pieczątki nie może być dłuższy niż 1 rok. Oznacza to, iż Uczestnik ma rok na zebranie dziesięciu pieczątek niezbędnych do wydania bezpłatnego dania obiadowego.
 8. Na KARCIE STAŁEGO KLIENTA znajdują się 3 bonusowe pola, które upoważniają Uczestnika do odbioru gratisowego napoju (napoje gazowane o pojemności 0,25l, napoje niegazowane
  o pojemności 0,2l, woda gaz/niegaz o pojemności 0,33l, kawa, herbata).
 9. Karty są wydawane aż do wyczerpania limitu kart.
 10. Do uczestnictwa w programie „KARTA STAŁEGO KLIENTA” uprawnione są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
 11. Uczestnik jest premiowany za korzystanie z usług w Restauracji „Pod Orłem”: za każde zamówione danie obiadowe otrzymuje 1 pieczątkę. Dotyczy to zarówno artykułów w regularniej cenie,
  jak i artykułów promocyjnych.
 12. Zbieranie pieczątek jest możliwe tylko wtedy, gdy Uczestnik przy zakupie dania obiadowego okaże KARTĘ STAŁEGO KLIENTA.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.
 14. Organizator może wykluczyć Klienta z Programu ze skutkiem natychmiastowym jeżeli ten nie przestrzega zasad Regulaminu Programu „KARTA STAŁEGO KLIENTA”.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Programu w każdym momencie.
 16. W przypadku wprowadzenia zamian, o których mowa w pkt. 14 Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu na stronie internetowej: www.hotel-podorlem.com
 17. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora lub w jego imieniu w celach związanych z promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 18. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie karty rabatowej upoważniającej do odbioru rabatu z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
 21. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.

 

 

Comments are closed.